加载中...
佛经注音 佛经注音
华人佛教 >佛经大全 > 佛经注音 >

有德女所问大乘经注音版

2021-09-07  [佛经注音]

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音

yǒu


suǒ
wèn

shènɡ
jīnɡ

tánɡ
nán
tiān
zhú
ɡuó
shà
mén


liú
zhì
fènɡ
zhì

sān


shì

wén


shí


zài

luó
nài
ɡuó
xiān
rén
zhù
chù
shī

鹿
lín
zhōnɡ
qiū
zhònɡ

bǎi
rén


liànɡ
zhū

zhònɡ


ěr
shí

shì
zūn
shí
shí
zhuó

chí


ɡònɡ
ā

duō
luó
nài

chénɡ

shíchénɡ
zhōnɡ


xínɡ


zhì
yǒu


luó
mén

jiā

shí

yǒu


yáo
jiàn

lái


xiànɡ
duān
yán
zhū
ɡēn

jìnɡ


xīn
tián
kuànɡ
zuì
shànɡwēi

ɡù
shì
shěn

xián
xiánɡlónɡ
wánɡ
yǒu

wēizhēn
jīn
zhù

rán
ān
ɡù


qīnɡ
jìnɡ
chí
jiǎo

huì
zhuó

xīn


dònɡchán

shēn
fànɡ
ɡuānɡ
mínɡ
nèi
wài
rónɡ
chè

shí

yǒu


jiàn

shì
xiànɡ

xīn
shēnɡ
jìnɡ
xìn

lái


suǒ

dǐnɡ


lái

ā

duō
ɡōnɡ
ɡōnɡ
jìnɡ


zhǎnɡ
xiànɡ


ér
zuò
shì
yán
:“
:“
shàn
lái

shì
zūn

shàn
lái

shàn
shìjīn
zhě

wèn
suǒ


wéi
yuàn
chuí
āi
zàn
shí
zhù

。”
。”


shí
shì
zūn


rán
shòu
qǐnɡ


zuò
ér
zuò

ā

duō


suí

zuò

ěr
shí

yǒu


luó
mén

xīn
shēnɡ
huānjiā
ɡōnɡ
jìnɡ
yán
:“
:“
shì
zūn


wén

lái


luó
nài
xiān
rén
zhù
chù
shī

鹿
lín
zhōnɡ

zhuàn
miào

lún

wèi
zhī
shì
zūn
suǒ
zhuàn

lún
shuō?”
?”


ɡào
zhī
yán
:“
:“
yǒu
zhuàn

lún

shuō

mínɡ
yuán
xínɡ

xínɡ
yuán
shí

shí
yuán
mínɡ


mínɡ

yuán
liù
chù

liù
chù
yuán
chù

chù
yuán
shòu

shòu
yuán
ài

ài
yuányuán
yǒu

yǒu
yuán
shēnɡ

shēnɡ
yuán
lǎo

yōu
bēi

nǎo


mínɡ
miè

xínɡ
miè

xínɡ
miè

shí
miè

shí
miè

mínɡ

miè

mínɡ

miè

liù
chù
miè

liù
chù
miè

chù
miè

chù
miè

shòu
miè

shòu
miè

ài
miè

ài
miè


miè


miè

yǒu
miè

yǒu
miè

shēnɡ
miè

shēnɡ
miè

lǎo

yōu
bēi

nǎo
miè

yǒu
shì

lái


luó
nài
xiān
rén
zhù
chù
shī

鹿
lín
zhōnɡ
suǒ
zhuàn

lún


qiè
shì
jiān

ruò
shā
mén

ruò

luó
mén

ruò
tiān

fànyǒu
nénɡ


zhuàn
zhě
。”
。”

ěr
shí

yǒu


luó
ményán
:“
:“
shì
zūn

suǒ
yán

mínɡ
wéi
nèi
yǒu


wéi
wài
yǒu

?”
?”


yán
:“
:“


。”
。”

yǒu


yán
:“
:“
shì
zūn

ruò


wài

yǒu

mínɡ

yún


yǒu

mínɡ
yuán
xínɡ
shì
zūn

yǒu

shì


ér
lái
zhì

jīn
shì

fǒu
?”
?”


yán
:“
:“


。”
。”

yǒu

yán
:“
:“
shì
zūn


mínɡ
xínɡ
xiànɡ
shì
shí
yǒu

?”
?”


yán
:“
:“
mínɡ

xìnɡ
cónɡ


wànɡ
fēn
bié
ér
shēnɡ

fēi
zhēn
shí
shēnɡ

cónɡ
diān
dǎo
shēnɡ

fēi


shēnɡ
。”
。”

yǒu

yán
:“
:“
shì
zūn

ruò

shì
zhě
mínɡ

yún


yǒu
zhū
xínɡ
shēnɡshēnɡ

zhōnɡ
shòu
zhū

bào

shì
zūn


shù

ɡēn


zhī

huā
ɡuǒ
děnɡshì

mínɡ


xìnɡ
ɡù

xínɡ
děnɡ
shēnɡ

dìnɡ?”
?”


yán
:“
:“
yǒu
qiè
zhū

jiē

jìnɡ
kōnɡ

fán


dào

wén
kōnɡ


shè

wén
zhī

zhì

liǎo

yóu


zào
zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhūyǒu
zhònɡ

zhū
yǒu

shēnɡ


zhū
yǒu
zhōnɡ
bèi
shòu
zhònɡyǒu
zhū
zhū
yǒu
ér
cónɡ

shēnɡ


zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhònɡ

nǎo
shì


yǒu
lái

yīnɡ

zhènɡ
děnɡ
jué

suí
shùn
shì
jiān

ɡuǎnɡ
广
wèi
zhònɡ
shēnɡ
yǎn
shuō
zhūlìnɡ

jiěɡù

yǒu


zhě


suí
shì
jiān
ér

mínɡ
ɡù

shí

zhī
zhōnɡ

nénɡ
jué
suǒ
jué

qiè
jiē
ɡù


yǒu

zhū

huà
zuò

rén


suǒ
huà
rén

ɡènɡ
huà
zuò
zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhūsuǒ
huà
rén

kuánɡ

shí

suǒ
huà
zhīshí
shì
shì

suǒ
zào
zhū


kuánɡ

shí

cónɡ

yǒu
shēnɡ


shí
shì
。”
。”

ěr
shí

yǒu

yán
:“
:“
shì
zūnjiě

suǒ
shuō
zhī


jīn
zhě

lái
suǒ
zhuàn

lún

shì

kōnɡ

lún

xìnɡ
kōnɡ

lún

chū


lún

tōnɡ


lún

lún


nénɡ
zhuàn
zhě

lún


děnɡ

lún


shí

lún


shēnɡ

lúnxìnɡ

lún


xiànɡ

lún

shì
zūn
lún

lái

zhuàn
。”
。”
zuò
shì

liǎnɡ
shǒu
pěnɡ
zhān
tán
xiānɡ


sàn


shànɡ

ér
zuò
shì
yán
:“
:“
shì
zūn

yuànshàn
ɡēn
zhīdānɡ
lái
shì

nénɡ
zhuàn

shì
zhǒnɡ
zhǒnɡ

lún
。”
。”

ěr
shí

shì
zūn

rán
wēi
xiào

cónɡ

kǒu
zhōnɡ
fànɡ
zhǒnɡ
zhǒnɡ
ɡuānɡ


ɡuānɡ
lǎnɡ
yào

hán
zhònɡ


biàn
zhì
shí
fānɡ

liànɡ
shì
jièshì
jiè


chōnɡ
mǎn

huán
lái

suǒ

yòu
rào
sān


cónɡ

dǐnɡ


ěr
shí

ā

duōyán
:“
:“
shì
zūn


lái
jīn
zhě
yǒu

yīn
yuán

rán
wēi
xiào
jiě

fēi

yīn
yuán
。”
。”


ɡào
zhī
yán
:“
:“
ā

duō


jiàn


luó
ménshǒu
pěnɡ
chí
zhān
tán
xiānɡ

sàn


fǒu
?”
?”


yán
:“
:“

jiàn
。”
。”


yán
:“
:“


yīn
jīn
suǒ
zhònɡ
shàn
ɡēn

dānɡ


wàn

qiān

亿
jié

duò
è
dào


liù
wàn

qiān
zhū

suǒ


zūn
zhònɡ
xīn
chénɡ
shì
ɡònɡ
yǎnɡ

tīnɡ
wén
zhènɡ

shǒu

shòu
chízài
shì

niè
pán
hòu


shì
shí
jiān
xiānɡ


jué


lìnɡ

liànɡ
ā
sēnɡ

zhònɡ
shēnɡ
huí
xiànɡrán
hòu


sān
qiān

qiān
shì
jiè

ɡuānɡ
yào
jié
zhōnɡ
ér

chénɡ


hào

ɡuānɡ
yào

lái

yīnɡ

zhènɡ
děnɡ
juézhù
shòu
寿
mǎn


jié

jiào
huà

liànɡ
ā
sēnɡ

zhònɡ
shēnɡ
lìnɡ

niè
pán
。”
。”

ěr
shí

ā

duō
yán
:“
:“
shì
zūn


yǒu


luó
mén


céng

wǎnɡ
shì
zhònɡ

shàn
ɡēn
?”
?”


yán
:“
:“
ā

duō


jīn
dānɡ
zhī


yǒuɡuò

shì


shī

chū
xiàn
zhī
shí


zuò

shēn

wèi
qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjiě

shēn
shànɡ
suǒ
zhuó
yīnɡ
luò

fènɡ
shànɡ


ér
wéi
ɡònɡ
yǎnɡ


shī


lái
chū
xiàn
zhī
shí
suǒ
wèn
shèn
shēnmiào


ér
wéi
ɡònɡ
yǎnɡ

zài


zhōnɡ
chū
jiā
xué
dào

xiū
chí
fàn
xínɡ
mǎn

qiān
niánshè


chū
xiàn
zhī
shí

yínɡ
bàn
zhǒnɡ
zhǒnɡ
shànɡ
hǎo
yǐn
shí


bàn
yuè
zhōnɡ
ɡònɡ
yǎnɡshēnɡ
wén
zhònɡ

suí

suǒ

jiē


shǎoliú
sūn

chū
xiàn
zhī
shí


ā


duō
jiā
huā

sàn


shànɡ

wéi
ɡònɡ
yǎnɡ


shòu

jiè

chí

quē
hán
móu


chū
xiàn
zhī
shí

yuàn

zhǒnɡ
zhǒnɡ
yǐn
shítānɡ
yào


ɡònɡ
shēn
suǒ

zhī


jìn

shòu
寿
lái
hénɡ
wéi
ɡònɡ
yǎnɡ


shí
liǎnɡ
yuè
zhōnɡ
shòu

yǐn
shí

ɡé

děnɡ
ɡònɡ
shēn
zhījiā
shè

lái
chū
xiàn
zhī
shíjīn
huā
sàn

ɡònɡ
yǎnɡ


shì
suǒ
zuò

jiē
wèi
qiú

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānyòu
zuò
shì
yán
:‘
:‘
yuànɡònɡ
yǎnɡ
shàn
ɡēnshòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
ruò
wèizhōnɡ

yuàn
shě

rén
zhī
shēn
。’
。’
ā

duō


yǒu


luó
mén


ɡuò

shì
zhōnɡ
suǒ
zhònɡ
shàn
ɡēn

shì

shìshì

zuì
hòu
suǒ
shòu

rén
zhī
bào
。”
。”


shuō

jīnɡ


ā

duō


yǒu


luó
ménqiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó
děnɡ

jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

结诵仪


quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzhuó
jiā


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)dāng
lái
xià
shēng(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

相关推荐 实相般若波罗蜜经注音版 实相般若波罗蜜经注音版

《实相般若波罗蜜经》全文注音版

热门推荐 大乘离文字普光明藏经注音版

[佛说八阳神咒经注音版] [观自在菩萨如意心陀罗尼咒经注音版] [佛说救拔熖口饿鬼陀罗尼经注音版] [佛说弥勒下生经注音版]

摩诃般若波罗蜜大明咒经注音版

[佛说八佛名号经注音版] [佛说逝童子经注音版] [佛说观药王药上二菩萨经注音版] [庄严菩提心经注音版]

华人佛教网  Copy Rights Reserved @2020

技术问题联络电邮:cnbuddhist@hotmail.com


向左翻,查看后续内容

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音

yǒu


suǒ
wèn

shènɡ
jīnɡ

tánɡ
nán
tiān
zhú
ɡuó
shà
mén


liú
zhì
fènɡ
zhì

sān


shì

wén


shí


zài

luó
nài
ɡuó
xiān
rén
zhù
chù
shī

鹿
lín
zhōnɡ
qiū
zhònɡ

bǎi
rén


liànɡ
zhū

zhònɡ


ěr
shí

shì
zūn
shí
shí
zhuó

chí


ɡònɡ
ā

duō
luó
nài

chénɡ

shíchénɡ
zhōnɡ


xínɡ


zhì
yǒu


luó
mén

jiā

shí

yǒu


yáo
jiàn

lái


xiànɡ
duān
yán
zhū
ɡēn

jìnɡ


xīn
tián
kuànɡ
zuì
shànɡwēi

ɡù
shì
shěn

xián
xiánɡlónɡ
wánɡ
yǒu

wēizhēn
jīn
zhù

rán
ān
ɡù


qīnɡ
jìnɡ
chí
jiǎo

huì
zhuó

xīn


dònɡchán

shēn
fànɡ
ɡuānɡ
mínɡ
nèi
wài
rónɡ
chè

shí

yǒu


jiàn

shì
xiànɡ

xīn
shēnɡ
jìnɡ
xìn

lái


suǒ

dǐnɡ


lái

ā

duō
ɡōnɡ
ɡōnɡ
jìnɡ


zhǎnɡ
xiànɡ


ér
zuò
shì
yán
:“
:“
shàn
lái

shì
zūn

shàn
lái

shàn
shìjīn
zhě

wèn
suǒ


wéi
yuàn
chuí
āi
zàn
shí
zhù

。”
。”


shí
shì
zūn


rán
shòu
qǐnɡ


zuò
ér
zuò

ā

duō


suí

zuò

ěr
shí

yǒu


luó
mén

xīn
shēnɡ
huānjiā
ɡōnɡ
jìnɡ
yán
:“
:“
shì
zūn


wén

lái


luó
nài
xiān
rén
zhù
chù
shī

鹿
lín
zhōnɡ

zhuàn
miào

lún

wèi
zhī
shì
zūn
suǒ
zhuàn

lún
shuō?”
?”


ɡào
zhī
yán
:“
:“
yǒu
zhuàn

lún

shuō

mínɡ
yuán
xínɡ

xínɡ
yuán
shí

shí
yuán
mínɡ


mínɡ

yuán
liù
chù

liù
chù
yuán
chù

chù
yuán
shòu

shòu
yuán
ài

ài
yuányuán
yǒu

yǒu
yuán
shēnɡ

shēnɡ
yuán
lǎo

yōu
bēi

nǎo


mínɡ
miè

xínɡ
miè

xínɡ
miè

shí
miè

shí
miè

mínɡ

miè

mínɡ

miè

liù
chù
miè

liù
chù
miè

chù
miè

chù
miè

shòu
miè

shòu
miè

ài
miè

ài
miè


miè


miè

yǒu
miè

yǒu
miè

shēnɡ
miè

shēnɡ
miè

lǎo

yōu
bēi

nǎo
miè

yǒu
shì

lái


luó
nài
xiān
rén
zhù
chù
shī

鹿
lín
zhōnɡ
suǒ
zhuàn

lún


qiè
shì
jiān

ruò
shā
mén

ruò

luó
mén

ruò
tiān

fànyǒu
nénɡ


zhuàn
zhě
。”
。”

ěr
shí

yǒu


luó
ményán
:“
:“
shì
zūn

suǒ
yán

mínɡ
wéi
nèi
yǒu


wéi
wài
yǒu

?”
?”


yán
:“
:“


。”
。”

yǒu


yán
:“
:“
shì
zūn

ruò


wài

yǒu

mínɡ

yún


yǒu

mínɡ
yuán
xínɡ
shì
zūn

yǒu

shì


ér
lái
zhì

jīn
shì

fǒu
?”
?”


yán
:“
:“


。”
。”

yǒu

yán
:“
:“
shì
zūn


mínɡ
xínɡ
xiànɡ
shì
shí
yǒu

?”
?”


yán
:“
:“
mínɡ

xìnɡ
cónɡ


wànɡ
fēn
bié
ér
shēnɡ

fēi
zhēn
shí
shēnɡ

cónɡ
diān
dǎo
shēnɡ

fēi


shēnɡ
。”
。”

yǒu

yán
:“
:“
shì
zūn

ruò

shì
zhě
mínɡ

yún


yǒu
zhū
xínɡ
shēnɡshēnɡ

zhōnɡ
shòu
zhū

bào

shì
zūn


shù

ɡēn


zhī

huā
ɡuǒ
děnɡshì

mínɡ


xìnɡ
ɡù

xínɡ
děnɡ
shēnɡ

dìnɡ?”
?”


yán
:“
:“
yǒu
qiè
zhū

jiē

jìnɡ
kōnɡ

fán


dào

wén
kōnɡ


shè

wén
zhī

zhì

liǎo

yóu


zào
zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhūyǒu
zhònɡ

zhū
yǒu

shēnɡ


zhū
yǒu
zhōnɡ
bèi
shòu
zhònɡyǒu
zhū
zhū
yǒu
ér
cónɡ

shēnɡ


zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhònɡ

nǎo
shì


yǒu
lái

yīnɡ

zhènɡ
děnɡ
jué

suí
shùn
shì
jiān

ɡuǎnɡ
广
wèi
zhònɡ
shēnɡ
yǎn
shuō
zhūlìnɡ

jiěɡù

yǒu


zhě


suí
shì
jiān
ér

mínɡ
ɡù

shí

zhī
zhōnɡ

nénɡ
jué
suǒ
jué

qiè
jiē
ɡù


yǒu

zhū

huà
zuò

rén


suǒ
huà
rén

ɡènɡ
huà
zuò
zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhūsuǒ
huà
rén

kuánɡ

shí

suǒ
huà
zhīshí
shì
shì

suǒ
zào
zhū


kuánɡ

shí

cónɡ

yǒu
shēnɡ


shí
shì
。”
。”

ěr
shí

yǒu

yán
:“
:“
shì
zūnjiě

suǒ
shuō
zhī


jīn
zhě

lái
suǒ
zhuàn

lún

shì

kōnɡ

lún

xìnɡ
kōnɡ

lún

chū


lún

tōnɡ


lún

lún


nénɡ
zhuàn
zhě

lún


děnɡ

lún


shí

lún


shēnɡ

lúnxìnɡ

lún


xiànɡ

lún

shì
zūn
lún

lái

zhuàn
。”
。”
zuò
shì

liǎnɡ
shǒu
pěnɡ
zhān
tán
xiānɡ


sàn


shànɡ

ér
zuò
shì
yán
:“
:“
shì
zūn

yuànshàn
ɡēn
zhīdānɡ
lái
shì

nénɡ
zhuàn

shì
zhǒnɡ
zhǒnɡ

lún
。”
。”

ěr
shí

shì
zūn

rán
wēi
xiào

cónɡ

kǒu
zhōnɡ
fànɡ
zhǒnɡ
zhǒnɡ
ɡuānɡ


ɡuānɡ
lǎnɡ
yào

hán
zhònɡ


biàn
zhì
shí
fānɡ

liànɡ
shì
jièshì
jiè


chōnɡ
mǎn

huán
lái

suǒ

yòu
rào
sān


cónɡ

dǐnɡ


ěr
shí

ā

duōyán
:“
:“
shì
zūn


lái
jīn
zhě
yǒu

yīn
yuán

rán
wēi
xiào
jiě

fēi

yīn
yuán
。”
。”


ɡào
zhī
yán
:“
:“
ā

duō


jiàn


luó
ménshǒu
pěnɡ
chí
zhān
tán
xiānɡ

sàn


fǒu
?”
?”


yán
:“
:“

jiàn
。”
。”


yán
:“
:“


yīn
jīn
suǒ
zhònɡ
shàn
ɡēn

dānɡ


wàn

qiān

亿
jié

duò
è
dào


liù
wàn

qiān
zhū

suǒ


zūn
zhònɡ
xīn
chénɡ
shì
ɡònɡ
yǎnɡ

tīnɡ
wén
zhènɡ

shǒu

shòu
chízài
shì

niè
pán
hòu


shì
shí
jiān
xiānɡ


jué


lìnɡ

liànɡ
ā
sēnɡ

zhònɡ
shēnɡ
huí
xiànɡrán
hòu


sān
qiān

qiān
shì
jiè

ɡuānɡ
yào
jié
zhōnɡ
ér

chénɡ


hào

ɡuānɡ
yào

lái

yīnɡ

zhènɡ
děnɡ
juézhù
shòu
寿
mǎn


jié

jiào
huà

liànɡ
ā
sēnɡ

zhònɡ
shēnɡ
lìnɡ

niè
pán
。”
。”

ěr
shí

ā

duō
yán
:“
:“
shì
zūn


yǒu


luó
mén


céng

wǎnɡ
shì
zhònɡ

shàn
ɡēn
?”
?”


yán
:“
:“
ā

duō


jīn
dānɡ
zhī


yǒuɡuò

shì


shī

chū
xiàn
zhī
shí


zuò

shēn

wèi
qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjiě

shēn
shànɡ
suǒ
zhuó
yīnɡ
luò

fènɡ
shànɡ


ér
wéi
ɡònɡ
yǎnɡ


shī


lái
chū
xiàn
zhī
shí
suǒ
wèn
shèn
shēnmiào


ér
wéi
ɡònɡ
yǎnɡ

zài


zhōnɡ
chū
jiā
xué
dào

xiū
chí
fàn
xínɡ
mǎn

qiān
niánshè


chū
xiàn
zhī
shí

yínɡ
bàn
zhǒnɡ
zhǒnɡ
shànɡ
hǎo
yǐn
shí


bàn
yuè
zhōnɡ
ɡònɡ
yǎnɡshēnɡ
wén
zhònɡ

suí

suǒ

jiē


shǎoliú
sūn

chū
xiàn
zhī
shí


ā


duō
jiā
huā

sàn


shànɡ

wéi
ɡònɡ
yǎnɡ


shòu

jiè

chí

quē
hán
móu


chū
xiàn
zhī
shí

yuàn

zhǒnɡ
zhǒnɡ
yǐn
shítānɡ
yào


ɡònɡ
shēn
suǒ

zhī


jìn

shòu
寿
lái
hénɡ
wéi
ɡònɡ
yǎnɡ


shí
liǎnɡ
yuè
zhōnɡ
shòu

yǐn
shí

ɡé

děnɡ
ɡònɡ
shēn
zhījiā
shè

lái
chū
xiàn
zhī
shíjīn
huā
sàn

ɡònɡ
yǎnɡ


shì
suǒ
zuò

jiē
wèi
qiú

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānyòu
zuò
shì
yán
:‘
:‘
yuànɡònɡ
yǎnɡ
shàn
ɡēnshòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
ruò
wèizhōnɡ

yuàn
shě

rén
zhī
shēn
。’
。’
ā

duō


yǒu


luó
mén


ɡuò

shì
zhōnɡ
suǒ
zhònɡ
shàn
ɡēn

shì

shìshì

zuì
hòu
suǒ
shòu

rén
zhī
bào
。”
。”


shuō

jīnɡ


ā

duō


yǒu


luó
ménqiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó
děnɡ

jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

结诵仪


quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzhuó
jiā


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)dāng
lái
xià
shēng(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

模式
字号
20
背景色
进度