加载中...
佛经注音 佛经注音
华人佛教 >佛经大全 > 佛经注音 >

佛说校量数珠功德经注音版

[佛经注音]

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū
xiū


xiū
xiū


jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō
shú
tuó

suōsuō
shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng


wěi

suōgòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōngnǎng

sān


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shuō
jiào
liánɡ
shù
zhū
ɡōnɡ

jīnɡ

chū
(出
tiān

zāi
xīn

wén
shū
ɡēn
běn

guǐ
jīnɡ
zhōnɡ
中)

tánɡ
jiā
shī
湿

luó
guó
sān
zànɡ
bǎo

wéi

ěr
shí

wén
shū
shī


wánɡ


wèizhū
yǒu
qínɡ
ɡùbēi
xīn
ɡào
zhū

zhònɡ
yán
:“
:“

děnɡ
shàn
tīnɡ


jīn
yǎn
shuō
shòu
chí
shù
zhū
jiào
liànɡ
ɡōnɡ

huò

chā
bié

ruò
yǒu
sònɡ
niàn
zhū
tuó
luómínɡ
zhě

wèi


rén


qiú
zhū


chénɡ
yàn
zhě


shù
zhū

yīnɡ
yǒu

shì


dānɡ
shòu
chí

ruò
yònɡ
tiě
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biànbèi

ruò
yònɡ
chì
tónɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


shí
bèi

ruò
yònɡ
zhēn
zhū

shān

děnɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi
bèi

ruò
yònɡ

huàn

wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


qiān
bèi

ruò
qiú
wǎnɡ
shēnɡ
zhū

jìnɡ


tiān
ɡōnɡ
zhě

yīnɡ
shòu

zhū

ruò
yònɡ
lián

wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


wàn
bèi

ruò
yònɡ
yīn
tuó
luó

chā
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi
wàn
bèi

ruò
yònɡ


tuó
luó

chā
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


qiān
wàn
bèi

ruò
yònɡ
shuǐ
jīnɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


wàn
wàn
bèi

ruò
yònɡwéi
shù
zhū
zhě

huò
yònɡ
qiā
niàn

huò
dàn
shǒu
chí

shǔ
sònɡ

biànliànɡsuàn
shù

nán

jiào
liánɡ

zhū
shàn
nán


zhě

ruò

yǒu
rén
shǒu
chí

zhū


nénɡ


niàn
sònɡ

mínɡ

tuó
luóshàn
nán

dàn
nénɡ
shǒu
chí
suí
shēn

xínɡ

zhù

zuòsuǒ
chū
yán

ruò
shàn
ruò
è


yóu

rén

chíɡùděnɡ
tónɡ


niàn
zhū

sònɡ
zhòuhuò


liànɡ


shù
zhū
zhě

yào
dānɡ

mǎn

bǎi

nán


huò
wéi

shí


huò
èr
shí


huò
shí


jiē

yònɡshù
zhū

xiànɡ
chā
bié
。”
。”


zhū
shàn
nán
yīn
yuán


jīn

zàn
yònɡhuò

zuì
shènɡ

zhū
rén
shàn
tīnɡ


wèi

děnɡ
chónɡ
shuō

yīn

ɡuò

yǒu

chū
xiàn

shì

zài

shù
xià
chénɡ
děnɡ
zhènɡ
jué

shí


wài
dào
xìn
xié
dào
jiàn

huǐ
bànɡ
sān
bǎo


yǒu

nán


bèi
fēi
rén

shā

wài
dào
niàn
yán
:‘
:‘

jīn
xié
shènɡ

wèi
shěn
zhū

yǒu

shénlái

shì
zài

shù
xià
chénɡ
děnɡ
zhènɡ
jué

ruò

shì
shènɡ

shù
yīnɡ
yǒu
ɡǎn
。’
。’

jiānɡ
wánɡ


zhuó


shù
xià

zuò

shì
yán
:‘
:‘

shù
ruò
shènɡ

。’
。’

jīnɡ


sònɡ
niàn

mínɡnǎi

chónɡ


wài
dào
zàn
yán
:‘
:‘
zhū

shénwèi
céng
jiàn


chénɡ
dào
shù
xiàn
shèn

wēi


nán。’
。’
zhū
wài
dào
děnɡ


shě
xié
ɡuī
zhènɡ
xīn

xìn
zhī
zhū
rén
xián
hào
wéi
yán
mìnɡ
shùyīn
yuán

yǒu

èr
mínɡ

yīnɡ
dānɡ
zhī
zhī


wèi

děnɡ
shì

suǒ
yào

shuō。”
。”


yán
:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

wén
shū
shī


wánɡ
suǒ
shuōyǒu

。”
。”


qiè

zhònɡ

wén

chí
zhū
jiào
liánɡ
ɡōnɡ


jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suō
quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzhuó
jiā


hòngsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)ɡuān
shì
yīn

(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)
yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēixīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chúnrǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuánzhì

xiàn
qiánxīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chùwǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhūyǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huìchén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miàoè
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiēxīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡmáo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān

shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chénjǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu

xīnɡ
chónɡlěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

相关推荐 佛说浴像功德经注音版 佛说浴像功德经注音版

《佛说浴像功德经》全文注音版。

热门推荐 大乘离文字普光明藏经注音版

[佛说八阳神咒经注音版] [观自在菩萨如意心陀罗尼咒经注音版] [佛说救拔熖口饿鬼陀罗尼经注音版] [佛说弥勒下生经注音版]

摩诃般若波罗蜜大明咒经注音版

[佛说八佛名号经注音版] [佛说逝童子经注音版] [佛说观药王药上二菩萨经注音版] [庄严菩提心经注音版]

华人佛教网  Copy Rights Reserved @2020

技术问题联络电邮:cnbuddhist@hotmail.com


向左翻,查看后续内容

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū
xiū


xiū
xiū


jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō
shú
tuó

suōsuō
shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng


wěi

suōgòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōngnǎng

sān


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shuō
jiào
liánɡ
shù
zhū
ɡōnɡ

jīnɡ

chū
(出
tiān

zāi
xīn

wén
shū
ɡēn
běn

guǐ
jīnɡ
zhōnɡ
中)

tánɡ
jiā
shī
湿

luó
guó
sān
zànɡ
bǎo

wéi

ěr
shí

wén
shū
shī


wánɡ


wèizhū
yǒu
qínɡ
ɡùbēi
xīn
ɡào
zhū

zhònɡ
yán
:“
:“

děnɡ
shàn
tīnɡ


jīn
yǎn
shuō
shòu
chí
shù
zhū
jiào
liànɡ
ɡōnɡ

huò

chā
bié

ruò
yǒu
sònɡ
niàn
zhū
tuó
luómínɡ
zhě

wèi


rén


qiú
zhū


chénɡ
yàn
zhě


shù
zhū

yīnɡ
yǒu

shì


dānɡ
shòu
chí

ruò
yònɡ
tiě
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biànbèi

ruò
yònɡ
chì
tónɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


shí
bèi

ruò
yònɡ
zhēn
zhū

shān

děnɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi
bèi

ruò
yònɡ

huàn

wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


qiān
bèi

ruò
qiú
wǎnɡ
shēnɡ
zhū

jìnɡ


tiān
ɡōnɡ
zhě

yīnɡ
shòu

zhū

ruò
yònɡ
lián

wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


wàn
bèi

ruò
yònɡ
yīn
tuó
luó

chā
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi
wàn
bèi

ruò
yònɡ


tuó
luó

chā
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


qiān
wàn
bèi

ruò
yònɡ
shuǐ
jīnɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


wàn
wàn
bèi

ruò
yònɡwéi
shù
zhū
zhě

huò
yònɡ
qiā
niàn

huò
dàn
shǒu
chí

shǔ
sònɡ

biànliànɡsuàn
shù

nán

jiào
liánɡ

zhū
shàn
nán


zhě

ruò

yǒu
rén
shǒu
chí

zhū


nénɡ


niàn
sònɡ

mínɡ

tuó
luóshàn
nán

dàn
nénɡ
shǒu
chí
suí
shēn

xínɡ

zhù

zuòsuǒ
chū
yán

ruò
shàn
ruò
è


yóu

rén

chíɡùděnɡ
tónɡ


niàn
zhū

sònɡ
zhòuhuò


liànɡ


shù
zhū
zhě

yào
dānɡ

mǎn

bǎi

nán


huò
wéi

shí


huò
èr
shí


huò
shí


jiē

yònɡshù
zhū

xiànɡ
chā
bié
。”
。”


zhū
shàn
nán
yīn
yuán


jīn

zàn
yònɡhuò

zuì
shènɡ

zhū
rén
shàn
tīnɡ


wèi

děnɡ
chónɡ
shuō

yīn

ɡuò

yǒu

chū
xiàn

shì

zài

shù
xià
chénɡ
děnɡ
zhènɡ
jué

shí


wài
dào
xìn
xié
dào
jiàn

huǐ
bànɡ
sān
bǎo


yǒu

nán


bèi
fēi
rén

shā

wài
dào
niàn
yán
:‘
:‘

jīn
xié
shènɡ

wèi
shěn
zhū

yǒu

shénlái

shì
zài

shù
xià
chénɡ
děnɡ
zhènɡ
jué

ruò

shì
shènɡ

shù
yīnɡ
yǒu
ɡǎn
。’
。’

jiānɡ
wánɡ


zhuó


shù
xià

zuò

shì
yán
:‘
:‘

shù
ruò
shènɡ

。’
。’

jīnɡ


sònɡ
niàn

mínɡnǎi

chónɡ


wài
dào
zàn
yán
:‘
:‘
zhū

shénwèi
céng
jiàn


chénɡ
dào
shù
xiàn
shèn

wēi


nán。’
。’
zhū
wài
dào
děnɡ


shě
xié
ɡuī
zhènɡ
xīn

xìn
zhī
zhū
rén
xián
hào
wéi
yán
mìnɡ
shùyīn
yuán

yǒu

èr
mínɡ

yīnɡ
dānɡ
zhī
zhī


wèi

děnɡ
shì

suǒ
yào

shuō。”
。”


yán
:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

wén
shū
shī


wánɡ
suǒ
shuōyǒu

。”
。”


qiè

zhònɡ

wén

chí
zhū
jiào
liánɡ
ɡōnɡ


jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suō
quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzhuó
jiā


hòngsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)ɡuān
shì
yīn

(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)
yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēixīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chúnrǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuánzhì

xiàn
qiánxīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chùwǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhūyǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huìchén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miàoè
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiēxīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡmáo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān

shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chénjǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu

xīnɡ
chónɡlěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

模式
字号
20
背景色
进度