加载中...
佛经注音 佛经注音
华人佛教 >佛经大全 > 佛经注音 >

佛说坚固女经注音版

2020-11-06  [佛经注音]

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shuō
jiān
ɡù

jīnɡ

suí
sān
zànɡ

shī

lián


shè


shì

wén


shí


zài
dōu
suō
luó
ɡuó

shè


chénɡ


shù

ɡū

yuán

ěr
shí


ɡào
zhū

qiū
:“
:“

jīn

tīnɡ

dānɡ
wèi

shuō

yǒu

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě

xiān
dānɡ
zuò

shì
niàn
:‘
:‘

qiè

rén
suǒ
yǒu
chǎn

tān
chēn

xié
wěi

qiè
è
shìā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
yīn
yuán
ɡù


wèi
lái
shì
ɡènɡ


shēnɡ
。’
。’

shì

ɡù

zhū

rén
děnɡ


dìnɡ


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”


shuō
shì

shí

zhònɡ
zhōnɡ
yǒu

yōu


mínɡ
yuē
jiān
ɡù


cónɡ
zuò


zhěnɡ

shí
zhǐ
zhǎnɡ

ér


yán
:“
:“
shì
zūn


jīn
wèi
qiè
zhònɡ
shēnɡ
ɡù

wèi

shī

qiè
zhònɡ
shēnɡ
ān

ɡù

wèi

lián
mǐn

qiè
shì
jiè
zhònɡ
shēnɡ
ɡù

wèi


tuō

qiè
tiān
rén
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

shì
zūnɡuò


shǐ
shēnɡ


wèi
lái


liú
zhuǎn


shēnɡ

wèi

dàn
wèi

duàn

zhǒnɡ
ɡù


duàn

lái
zhǒnɡ
ɡù


duàn

qiè
zhì
zhǒnɡ
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

xiū


xínɡ

shì
zūn


jīn
wèi

ān
wěn

qiè
zhònɡ
shēnɡ
ɡù
xīn


jiù

zhě
wèi
zuò
jiù

ɡù


qīn
yǒu
zhě
wèi
zuò
qīn
yǒu
ɡù


ɡuī

zhě
wèi
zuò
ɡuī

ɡù


shè
zhái
zhě
wèi
zuò
shè
zhái
ɡù
。”
。”

shì
shí

zhǎnɡ
lǎo
shè


zài

zhònɡ
zhōnɡ
zuò

shì
niàn
:“
:“

jiān
ɡù
mèi
wèi


qiè
zhònɡ
shēnɡ
zuò
qīn
yǒu
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


shì

xīn
yīn
yuán
ɡù

shì
jiān

yǒu
shēnɡ
wén


zhī

。”
。”
zuò
shì
niànɡào

yán
:“
:“
mèi


xīn
ɡù


wèi
lái
shì

jiàn
shēnɡ
wén


zhī

。”
。”

shì
shí

jiān
ɡù


shè


yán
:“
:“

cónɡ

lái

liú
zhuǎn
shēnɡ


wèi
zènshì


zhī
xīn

jīn
shǐ
jīn
huò

shàn


shàn

rén
shēn

shàn

shòu
寿
mìnɡ


ɡuò

shì

shàn
zhī
shí

wèi
zèn

niàn

shēnɡ
wén


zhī

xīn


shì
yīn
yuán

jīn

nénɡ
wèi

qiè
zhònɡ
shēnɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”

ěr
shí

shè


ɡào
jiān
ɡù

yán
:“
:“

jīn
shàn
shàn

rén
shēn

shàn

shòu
寿
mìnɡ

nǎi
nénɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīnsuǒ
shuō

yīnɡ

shuō
xínɡ
。”
。”

shí

jiān
ɡù

shè


yán
:“
:“


suǒ
shuōdìnɡ
xiū
xínɡ
。”
。”

ěr
shí

shèwèn
jiān
ɡù

yán
:“
:“
yún
shuō
xiū
xínɡ
?”
?”


yán
:“
:“
shè


yào
shēnɡ
wényào

zhīdàn
yào

lái
shēn


láiqiè
zhìshìshèshì
mínɡ


shuō
xiū
xínɡ


shè
ruò

shī
shí

yuàn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
qiú
shēnɡ
wén


zhīruò
chí
jiè

ruò
rěn


ruò
jīnɡ
jìn

ruò
chán
dìnɡ

ruò
xiū
zhì
huì
shí

yuàn
qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
qiú
shēnɡ
wén


zhīshì
mínɡ


shuō
xiū
xínɡ
。”
。”

shèjiān
ɡù

yán
:“
:“

shuō
xiū
xínɡ
zhě


dānɡ
wèi

shuō
。”
。”

shí

jiān
ɡù

wén

shè


yán
:“
:“

zhě
shì

jiàn
?”
?”

shè


yán
:“
:“
mèi


jiàn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


。”
。”


yán
:“
:“

xīn
xiànɡ

huàn

yún

jiàn
yǒu


?”
?”

shè


yán
:“
:“
ruò

yǒu
zhì
huì
zhě
shēn

nénɡ
jìnā
luó
hàn

ruò


shēn

nénɡ
jìn


ā
luó
hàn
zhě


zhī
zhì
huì

wéi

cuò
。”
。”


yán
:“
:“


shèruò


shēn

ā
luó
hàn
zhě


zhī
zhì
huì

shì
diān
dǎo
shēn


ā
luó
hàn
ɡù


dānɡ
lái
shì

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
ɡù

dānɡ
zhī

zhī
zhì
huì

mínɡ
diān
dǎo
。”
。”

shí

shèjiān
ɡù

yán
:“
:“

jīnɡ

shí

dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


?”
?”


yán
:“
:“


shè
fēi


fēi
ā
luó
hàn


zhī

shí
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shè


jīn

ā
luó
hàn

lòu
zhì
huì

yīnɡ
zhī


shí
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”

shè


yán
:“
:“


zhì
huì


zhī


shí
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”


yán
:“
:“

yuàn
shēnɡ
shēnɡ
shì
shì

yònɡ

shè


zhì
huì

cónɡ

ér
jiě

cónɡ

shēnɡ
xìn


yuàn


lái

yīnɡ

zhènɡ
biàn
zhī
zhì
huì


zhī

jué
。”
。”

ěr
shí


lóu


duō
luó


zuò
shì
niàn
:“
:“

děnɡ
zhù
xiǎo
shènɡxiǎo
zhì
huì

ruò
jiàn

lái
zhì

nǎi
zhī

děnɡ
suǒ

zhì
huì

zuì
wéi
xiá
liè

zhù
xiǎo

xiǎo
zhì
huì
。”
。”

ěr
shíshè


xīn
niàn
:“
:“

děnɡ
suī

ā
luó
hàn
ɡuǒ


nénɡ
ɡuǎnɡ
广


zhònɡ
shēnɡ

wéi

zhànɡ

shì

wéi
yǒu

zhànɡzhànɡ


zhě

nénɡ
duōliànɡ
zhònɡ
shēnɡ


jiān
ɡù


wèiqiè
zhònɡ
shēnɡ
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”
zuò
shì
niànwèn

yán
:“
:“
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

mínɡ
wéi


?”
?”

jiān
ɡù

yán
:“
:“


shèā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě


qiè

zhōnɡ
zuì
shànɡ

zuì
shènɡ

ɡènɡ

ɡuò
zhě

shì
mínɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shèsuǒ
yán
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhějiàn


wéi
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”

shè


yán
:“
:“
ruò

jiàn
yǒu

mínɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě


yún
xīn

jué


?”
?”


yán
:“
:“

lìnɡ
xínɡ
xié
dào
zhònɡ
shēnɡ
zhù
zhènɡ
dào
ɡùā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”

shè


wén
yòu
wèn

yán
:“
:“


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí


jiànjiàn
dào


jiàn
ɡuǒ


jiàn

jué


?”
?”


wén
shìshè


yán
:“
:“

shìā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí

ɡuó

zhōnɡ
suǒ
yǒu
shè
qián
lián
děnɡ

jiàn

shì
ɡùjué

shànɡ


。”
。”

shè


yán
:“
:“
mèi

zhōnɡ

yún


jué
?”
?”


yán
:“
:“

shì


shì

shè
zhènɡ

juéfēi

fēi


ɡù


shì
ɡùjué
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjué
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhuàn


lún

zhuàn

lún
shí

lìnɡ
sān
qiān

qiān
shì
jiè
zhònɡ
shēnɡ


wén
zhī
。”
。”

ěr
shí

shè


wèn
jiān
ɡù
mèi
yán
:“
:“

yún

zhī

dānɡ
lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānzhuàn


lún
shí


shēnɡ
biàn
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè
?”
?”

shí

jiān
ɡùyòu


zhǐ
àn


yìnɡ
shí
sān
qiān

qiān
shì
jiè


zhèn
dònɡ

wéi
shè


suǒ
zuò
zhī
chùdònɡ

shí

shè


zuò
shì
niàn
:“
:“
jīn


rén
zuò

shén
tōnɡ

nǎi
nénɡ
lìnɡ

sān
qiān

qiān
shì
jiè

jiē
zhèn
dònɡ


ɡù
wéi

zuò
chùdònɡ

wéi
shìwéi
shì


?”
?”

ěr
shí

shì
zūn
zhī
shè


xīn
shēnɡ
niàn


ɡào
shè


yán
:“
:“zhōnɡ

nǎi
wǎnɡ
ɡuò


yǒu
qiān

rén
tónɡ
hào
jiān
ɡù

jiē


suǒ
zuò
chù

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

xiàn

shén
tōnɡ

shòu

wèi
lái
shì


chū
shí
chù

yǒu
qiān

rén
tónɡ
hào
jiān
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

xiàn

shén


shòu
dānɡ

zuò


hào
shènɡ
jiān
ɡù

lái

yīnɡ

zhènɡ
biàn
zhī
。”
。”

shí

jiān
ɡùyán
:“
:“
shì
zūn

ruòfēi
ɡuòfēi
xiàn
zài


fēi
wèi
lái

zhě

yún

shì
zūn
shuō
yǒu
ɡuò


xiàn
zài

wèi
lái
sān
shì
zhū

?”
?”


yán
:“
:“

shì


shì


fēi
ɡuòfēi
xiàn
zài


fēi
wèi
lái


suǒ

shuō
yǒu
ɡuò


wèi
lái

xiàn
zài
zhū

zhě


dàn
jiǎ
mínɡ

shuō
yǒu
sān
shì

fēi
wèi
zhū

yǒu


lái

jīn
。”
。”

ěr
shí

jiān
ɡùyán
:“
:“
shì
zūn

jué

zhī


cónɡ

wén
yīn
yuán
ɡùā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”


yán
:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

nénɡ

shì
zhī

wèi
lái
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”


yán
:“
:“
shì
zūn


yǒu
jiàn

shì

zhě

shì
ɡù

jīn

dìnɡ
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”


yán
:“
:“
mèi


wèi
lái
shì
jiào
huà
zhònɡ
shēnɡ

?”
?”


yán
:“
:“
shì
zūn


yǒu
jiàn

shì


jiào
huà
zhě

shì
ɡù


jīn

dìnɡ
dānɡ
nénɡ
jiào
huà
zhònɡ
shēnɡ
。”
。”


yán
:“
:“


lái
shì
zuò

dǎo
shī

?”
?”


yán
:“
:“
shì
zūn


yǒu
jiàn

shì


zuò
dǎo
shī

shì
ɡù


jīn

dìnɡ
dānɡ

zuò

dǎo
shī
。”
。”

ěr
shí

tiān

shì
chí
màn
tuó
luó
huāqiánsuǒ
chí
huā

jiān
ɡù


zuò

shì
yán
:“
:“

chí

huā


sàn

shànɡ
。”
。”

shí

jiān
ɡù

shòu

huāsàn

shànɡshén

zhù


kōnɡ

ěr
shí

shì
zūn

biàn
便
wēi
xiào

zhū


ěr
ruò
wēi
xiào
shí

qīnɡ

huánɡ

chì

bái

zhǒnɡ
zhǒnɡ

ɡuānɡ

cónɡ
kǒu
zhōnɡ
chū


ɡuānɡ
biàn
zhào
zhì

fàn
tiān

huán
zhì

suǒ

rào

sān


huán
cónɡ
dǐnɡ


ěr
shí

ā
nán


yán
:“
:“
shì
zūn

zhū

fēi


shì

xiǎo
yīn
yuán
ér
biàn
便
wēi
xiào


yīn
yuán
ɡù


shì
wēi
xiào
?”
?”


ɡào
ā
nán
:“
:“

jiàn

jiān
ɡù

fǒu

shìmìnɡ
zhōnɡ

shě

rén
shēn


chénɡ
nánxīnɡ
xiù
宿
jié
zhōnɡ


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānhào
yuē

jiàn

lái

yīnɡ
ɡònɡ

zhènɡ
biàn
zhījiàn

chū
huì
shuō


yǒu
èr
shí
bǎi
qiān
wàn

亿
rén

jìn
zhū
lòu


shě
zhònɡ
dàn

zhènɡ
ā
luó
hàn


èr
shuō


yǒu

shí

bǎi
qiān
wàn

亿
rén

ā
luó
hàn


sān
shuō


yǒu

shí
bǎi
qiān
wàn

亿
rén

ā
luó
hàn

cónɡ
shì

hòu


liànɡ
bǎi
qiān
wàn

亿

yóu

zhònɡ

ā
luó
hàn
ɡuǒ


shì

ā
nánjiàn

lái
chà

zhī
zhōnɡ


yǒuè
饿
ɡuǐ

chù
shēnɡ


ɡuó
zhònɡ
shēnɡ

jiē
chénɡ
jiù
shí
shàn

dào


xiū
shānɡ
ɡǔ
nónɡ
zuòɡuó

yǒu

liànɡ
ɡōnɡ


shì
ɡù

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhěrén
suǒ


yīnɡ

qīnɡ
màn
xīn

wéi
yǒu

lái
mínɡ
zhī

shì

fēi

shēnɡ
wén


zhī

děnɡ
suǒ
nénɡ
liǎo
zhī

shì
ɡù

ā
nán

ruò
yǒu
ài
yào

zhě

zūn
zhònɡ

zhě


yīnɡsuǒ

shēnɡ
qīnɡ
miè
xīn
。”
。”


shuō
zhǎnɡ
lǎo
ā
nánshèjiān
ɡù
yōu

qiè
tiān

rén
děnɡ

wén

shuō


jiē

huān


结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suōsān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)

huí
xiàng

(一遍)

sònɡ
jīnɡ
ɡōnɡ

shū
shènɡ
xínɡ


biān
shènɡ

jiē
huí
xiànɡ


yuàn
chén

zhū
yǒu
qínɡ


wǎnɡ

liànɡ
ɡuānɡ

chà

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

相关推荐 百佛名经注音版 百佛名经注音版

《百佛名经》全文注音版。

热门推荐 大乘离文字普光明藏经注音版

[佛说八阳神咒经注音版] [观自在菩萨如意心陀罗尼咒经注音版] [佛说救拔熖口饿鬼陀罗尼经注音版] [佛说弥勒下生经注音版]

摩诃般若波罗蜜大明咒经注音版

[佛说八佛名号经注音版] [佛说逝童子经注音版] [佛说观药王药上二菩萨经注音版] [庄严菩提心经注音版]

华人佛教网  Copy Rights Reserved @2020

技术问题联络电邮:cnbuddhist@hotmail.com


向左翻,查看后续内容

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shuō
jiān
ɡù

jīnɡ

suí
sān
zànɡ

shī

lián


shè


shì

wén


shí


zài
dōu
suō
luó
ɡuó

shè


chénɡ


shù

ɡū

yuán

ěr
shí


ɡào
zhū

qiū
:“
:“

jīn

tīnɡ

dānɡ
wèi

shuō

yǒu

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě

xiān
dānɡ
zuò

shì
niàn
:‘
:‘

qiè

rén
suǒ
yǒu
chǎn

tān
chēn

xié
wěi

qiè
è
shìā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
yīn
yuán
ɡù


wèi
lái
shì
ɡènɡ


shēnɡ
。’
。’

shì

ɡù

zhū

rén
děnɡ


dìnɡ


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”


shuō
shì

shí

zhònɡ
zhōnɡ
yǒu

yōu


mínɡ
yuē
jiān
ɡù


cónɡ
zuò


zhěnɡ

shí
zhǐ
zhǎnɡ

ér


yán
:“
:“
shì
zūn


jīn
wèi
qiè
zhònɡ
shēnɡ
ɡù

wèi

shī

qiè
zhònɡ
shēnɡ
ān

ɡù

wèi

lián
mǐn

qiè
shì
jiè
zhònɡ
shēnɡ
ɡù

wèi


tuō

qiè
tiān
rén
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

shì
zūnɡuò


shǐ
shēnɡ


wèi
lái


liú
zhuǎn


shēnɡ

wèi

dàn
wèi

duàn

zhǒnɡ
ɡù


duàn

lái
zhǒnɡ
ɡù


duàn

qiè
zhì
zhǒnɡ
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

xiū


xínɡ

shì
zūn


jīn
wèi

ān
wěn

qiè
zhònɡ
shēnɡ
ɡù
xīn


jiù

zhě
wèi
zuò
jiù

ɡù


qīn
yǒu
zhě
wèi
zuò
qīn
yǒu
ɡù


ɡuī

zhě
wèi
zuò
ɡuī

ɡù


shè
zhái
zhě
wèi
zuò
shè
zhái
ɡù
。”
。”

shì
shí

zhǎnɡ
lǎo
shè


zài

zhònɡ
zhōnɡ
zuò

shì
niàn
:“
:“

jiān
ɡù
mèi
wèi


qiè
zhònɡ
shēnɡ
zuò
qīn
yǒu
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


shì

xīn
yīn
yuán
ɡù

shì
jiān

yǒu
shēnɡ
wén


zhī

。”
。”
zuò
shì
niànɡào

yán
:“
:“
mèi


xīn
ɡù


wèi
lái
shì

jiàn
shēnɡ
wén


zhī

。”
。”

shì
shí

jiān
ɡù


shè


yán
:“
:“

cónɡ

lái

liú
zhuǎn
shēnɡ


wèi
zènshì


zhī
xīn

jīn
shǐ
jīn
huò

shàn


shàn

rén
shēn

shàn

shòu
寿
mìnɡ


ɡuò

shì

shàn
zhī
shí

wèi
zèn

niàn

shēnɡ
wén


zhī

xīn


shì
yīn
yuán

jīn

nénɡ
wèi

qiè
zhònɡ
shēnɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”

ěr
shí

shè


ɡào
jiān
ɡù

yán
:“
:“

jīn
shàn
shàn

rén
shēn

shàn

shòu
寿
mìnɡ

nǎi
nénɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīnsuǒ
shuō

yīnɡ

shuō
xínɡ
。”
。”

shí

jiān
ɡù

shè


yán
:“
:“


suǒ
shuōdìnɡ
xiū
xínɡ
。”
。”

ěr
shí

shèwèn
jiān
ɡù

yán
:“
:“
yún
shuō
xiū
xínɡ
?”
?”


yán
:“
:“
shè


yào
shēnɡ
wényào

zhīdàn
yào

lái
shēn


láiqiè
zhìshìshèshì
mínɡ


shuō
xiū
xínɡ


shè
ruò

shī
shí

yuàn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
qiú
shēnɡ
wén


zhīruò
chí
jiè

ruò
rěn


ruò
jīnɡ
jìn

ruò
chán
dìnɡ

ruò
xiū
zhì
huì
shí

yuàn
qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
qiú
shēnɡ
wén


zhīshì
mínɡ


shuō
xiū
xínɡ
。”
。”

shèjiān
ɡù

yán
:“
:“

shuō
xiū
xínɡ
zhě


dānɡ
wèi

shuō
。”
。”

shí

jiān
ɡù

wén

shè


yán
:“
:“

zhě
shì

jiàn
?”
?”

shè


yán
:“
:“
mèi


jiàn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


。”
。”


yán
:“
:“

xīn
xiànɡ

huàn

yún

jiàn
yǒu


?”
?”

shè


yán
:“
:“
ruò

yǒu
zhì
huì
zhě
shēn

nénɡ
jìnā
luó
hàn

ruò


shēn

nénɡ
jìn


ā
luó
hàn
zhě


zhī
zhì
huì

wéi

cuò
。”
。”


yán
:“
:“


shèruò


shēn

ā
luó
hàn
zhě


zhī
zhì
huì

shì
diān
dǎo
shēn


ā
luó
hàn
ɡù


dānɡ
lái
shì

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
ɡù

dānɡ
zhī

zhī
zhì
huì

mínɡ
diān
dǎo
。”
。”

shí

shèjiān
ɡù

yán
:“
:“

jīnɡ

shí

dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


?”
?”


yán
:“
:“


shè
fēi


fēi
ā
luó
hàn


zhī

shí
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shè


jīn

ā
luó
hàn

lòu
zhì
huì

yīnɡ
zhī


shí
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”

shè


yán
:“
:“


zhì
huì


zhī


shí
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”


yán
:“
:“

yuàn
shēnɡ
shēnɡ
shì
shì

yònɡ

shè


zhì
huì

cónɡ

ér
jiě

cónɡ

shēnɡ
xìn


yuàn


lái

yīnɡ

zhènɡ
biàn
zhī
zhì
huì


zhī

jué
。”
。”

ěr
shí


lóu


duō
luó


zuò
shì
niàn
:“
:“

děnɡ
zhù
xiǎo
shènɡxiǎo
zhì
huì

ruò
jiàn

lái
zhì

nǎi
zhī

děnɡ
suǒ

zhì
huì

zuì
wéi
xiá
liè

zhù
xiǎo

xiǎo
zhì
huì
。”
。”

ěr
shíshè


xīn
niàn
:“
:“

děnɡ
suī

ā
luó
hàn
ɡuǒ


nénɡ
ɡuǎnɡ
广


zhònɡ
shēnɡ

wéi

zhànɡ

shì

wéi
yǒu

zhànɡzhànɡ


zhě

nénɡ
duōliànɡ
zhònɡ
shēnɡ


jiān
ɡù


wèiqiè
zhònɡ
shēnɡ
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”
zuò
shì
niànwèn

yán
:“
:“
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

mínɡ
wéi


?”
?”

jiān
ɡù

yán
:“
:“


shèā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě


qiè

zhōnɡ
zuì
shànɡ

zuì
shènɡ

ɡènɡ

ɡuò
zhě

shì
mínɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shèsuǒ
yán
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhějiàn


wéi
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”

shè


yán
:“
:“
ruò

jiàn
yǒu

mínɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě


yún
xīn

jué


?”
?”


yán
:“
:“

lìnɡ
xínɡ
xié
dào
zhònɡ
shēnɡ
zhù
zhènɡ
dào
ɡùā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”

shè


wén
yòu
wèn

yán
:“
:“


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí


jiànjiàn
dào


jiàn
ɡuǒ


jiàn

jué


?”
?”


wén
shìshè


yán
:“
:“

shìā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí

ɡuó

zhōnɡ
suǒ
yǒu
shè
qián
lián
děnɡ

jiàn

shì
ɡùjué

shànɡ


。”
。”

shè


yán
:“
:“
mèi

zhōnɡ

yún


jué
?”
?”


yán
:“
:“

shì


shì

shè
zhènɡ

juéfēi

fēi


ɡù


shì
ɡùjué
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjué
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhuàn


lún

zhuàn

lún
shí

lìnɡ
sān
qiān

qiān
shì
jiè
zhònɡ
shēnɡ


wén
zhī
。”
。”

ěr
shí

shè


wèn
jiān
ɡù
mèi
yán
:“
:“

yún

zhī

dānɡ
lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānzhuàn


lún
shí


shēnɡ
biàn
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè
?”
?”

shí

jiān
ɡùyòu


zhǐ
àn


yìnɡ
shí
sān
qiān

qiān
shì
jiè


zhèn
dònɡ

wéi
shè


suǒ
zuò
zhī
chùdònɡ

shí

shè


zuò
shì
niàn
:“
:“
jīn


rén
zuò

shén
tōnɡ

nǎi
nénɡ
lìnɡ

sān
qiān

qiān
shì
jiè

jiē
zhèn
dònɡ


ɡù
wéi

zuò
chùdònɡ

wéi
shìwéi
shì


?”
?”

ěr
shí

shì
zūn
zhī
shè


xīn
shēnɡ
niàn


ɡào
shè


yán
:“
:“zhōnɡ

nǎi
wǎnɡ
ɡuò


yǒu
qiān

rén
tónɡ
hào
jiān
ɡù

jiē


suǒ
zuò
chù

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

xiàn

shén
tōnɡ

shòu

wèi
lái
shì


chū
shí
chù

yǒu
qiān

rén
tónɡ
hào
jiān
ɡù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

xiàn

shén


shòu
dānɡ

zuò


hào
shènɡ
jiān
ɡù

lái

yīnɡ

zhènɡ
biàn
zhī
。”
。”

shí

jiān
ɡùyán
:“
:“
shì
zūn

ruòfēi
ɡuòfēi
xiàn
zài


fēi
wèi
lái

zhě

yún

shì
zūn
shuō
yǒu
ɡuò


xiàn
zài

wèi
lái
sān
shì
zhū

?”
?”


yán
:“
:“

shì


shì


fēi
ɡuòfēi
xiàn
zài


fēi
wèi
lái


suǒ

shuō
yǒu
ɡuò


wèi
lái

xiàn
zài
zhū

zhě


dàn
jiǎ
mínɡ

shuō
yǒu
sān
shì

fēi
wèi
zhū

yǒu


lái

jīn
。”
。”

ěr
shí

jiān
ɡùyán
:“
:“
shì
zūn

jué

zhī


cónɡ

wén
yīn
yuán
ɡùā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。”
。”


yán
:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

nénɡ

shì
zhī

wèi
lái
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”


yán
:“
:“
shì
zūn


yǒu
jiàn

shì

zhě

shì
ɡù

jīn

dìnɡ
dānɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。”
。”


yán
:“
:“
mèi


wèi
lái
shì
jiào
huà
zhònɡ
shēnɡ

?”
?”


yán
:“
:“
shì
zūn


yǒu
jiàn

shì


jiào
huà
zhě

shì
ɡù


jīn

dìnɡ
dānɡ
nénɡ
jiào
huà
zhònɡ
shēnɡ
。”
。”


yán
:“
:“


lái
shì
zuò

dǎo
shī

?”
?”


yán
:“
:“
shì
zūn


yǒu
jiàn

shì


zuò
dǎo
shī

shì
ɡù


jīn

dìnɡ
dānɡ

zuò

dǎo
shī
。”
。”

ěr
shí

tiān

shì
chí
màn
tuó
luó
huāqiánsuǒ
chí
huā

jiān
ɡù


zuò

shì
yán
:“
:“

chí

huā


sàn

shànɡ
。”
。”

shí

jiān
ɡù

shòu

huāsàn

shànɡshén

zhù


kōnɡ

ěr
shí

shì
zūn

biàn
便
wēi
xiào

zhū


ěr
ruò
wēi
xiào
shí

qīnɡ

huánɡ

chì

bái

zhǒnɡ
zhǒnɡ

ɡuānɡ

cónɡ
kǒu
zhōnɡ
chū


ɡuānɡ
biàn
zhào
zhì

fàn
tiān

huán
zhì

suǒ

rào

sān


huán
cónɡ
dǐnɡ


ěr
shí

ā
nán


yán
:“
:“
shì
zūn

zhū

fēi


shì

xiǎo
yīn
yuán
ér
biàn
便
wēi
xiào


yīn
yuán
ɡù


shì
wēi
xiào
?”
?”


ɡào
ā
nán
:“
:“

jiàn

jiān
ɡù

fǒu

shìmìnɡ
zhōnɡ

shě

rén
shēn


chénɡ
nánxīnɡ
xiù
宿
jié
zhōnɡ


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānhào
yuē

jiàn

lái

yīnɡ
ɡònɡ

zhènɡ
biàn
zhījiàn

chū
huì
shuō


yǒu
èr
shí
bǎi
qiān
wàn

亿
rén

jìn
zhū
lòu


shě
zhònɡ
dàn

zhènɡ
ā
luó
hàn


èr
shuō


yǒu

shí

bǎi
qiān
wàn

亿
rén

ā
luó
hàn


sān
shuō


yǒu

shí
bǎi
qiān
wàn

亿
rén

ā
luó
hàn

cónɡ
shì

hòu


liànɡ
bǎi
qiān
wàn

亿

yóu

zhònɡ

ā
luó
hàn
ɡuǒ


shì

ā
nánjiàn

lái
chà

zhī
zhōnɡ


yǒuè
饿
ɡuǐ

chù
shēnɡ


ɡuó
zhònɡ
shēnɡ

jiē
chénɡ
jiù
shí
shàn

dào


xiū
shānɡ
ɡǔ
nónɡ
zuòɡuó

yǒu

liànɡ
ɡōnɡ


shì
ɡù

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhěrén
suǒ


yīnɡ

qīnɡ
màn
xīn

wéi
yǒu

lái
mínɡ
zhī

shì

fēi

shēnɡ
wén


zhī

děnɡ
suǒ
nénɡ
liǎo
zhī

shì
ɡù

ā
nán

ruò
yǒu
ài
yào

zhě

zūn
zhònɡ

zhě


yīnɡsuǒ

shēnɡ
qīnɡ
miè
xīn
。”
。”


shuō
zhǎnɡ
lǎo
ā
nánshèjiān
ɡù
yōu

qiè
tiān

rén
děnɡ

wén

shuō


jiē

huān


结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suōsān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)

huí
xiàng

(一遍)

sònɡ
jīnɡ
ɡōnɡ

shū
shènɡ
xínɡ


biān
shènɡ

jiē
huí
xiànɡ


yuàn
chén

zhū
yǒu
qínɡ


wǎnɡ

liànɡ
ɡuānɡ

chà

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

模式
字号
20
背景色
进度