加载中...
佛经注音 佛经注音
华人佛教 >佛经大全 > 佛经注音 >

显无边佛土功德经注音版

2020-06-09  [佛经注音]

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū
xiū


xiū
xiū


jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō
shú
tuó

suōsuō
shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng


wěi

suōgòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōngnǎng

sān


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音

xiǎn

biān


ɡōnɡ

jīnɡ

tánɡ
sān
zànɡ

shī
xuán
zànɡ
fènɡ
zhào


shì

wén


shí


qié
fàn
zài

jiē
tuó
ɡuó
xián


lín

zuò
miào


jīn
ɡānɡ
jiān
ɡù

liànɡ
miào
bǎo
ɡònɡ
suǒ
zhuānɡ
yán
hónɡ
lián
huā
tái
shī

zuò
shànɡ


shí


shuō

zhī


duō
bǎi
qiānwēi
chén
shù


zhū
tiān

rén

ā

luò
děnɡ

liànɡ

zhònɡ
qián
hòu
wéi
rào

ěr
shí

huì
zhōnɡ
yǒumínɡ
ɡuānɡ
wánɡ

chénɡ

wēi
shén

cónɡ
zuò
ér


dǐnɡ

zhǎnɡ
ɡōnɡ
jìnɡ
ér


yán
:“
:“
shì
zūn

zhū

ɡuó

shí
fēn
zhuānɡ
yán
yǒu
shènɡ
liè
fǒu
?”
?”


yán
:“
:“
shàn
nán
suǒ

shì
jiè
shì
jiā
móu
jié
shì
jiè

liànɡ
ɡuānɡ


wéi

zhòu
shì
jiè

jié


jiā
shā
chuánɡ
shì
jiè
jīn
ɡānɡ
jiān
ɡù
huānwéi

zhòu


jiā
shā
chuánɡ
shì
jiè

jiétuì
退
lún
yīn
shì
jiè

miào
yuán
mǎn
hónɡ
lián

shēn


wéi

zhòutuì
退
lún
yīn
shì
jiè

jié


jué
chén
shì
jiè

chuánɡ


wéi

zhòu


jué
chén
shì
jiè

jié


mínɡ
dēnɡ
shì
jiè
shīwéi

zhòu


mínɡ
dēnɡ
shì
jiè

jié


miào
ɡuānɡ
shì
jiè
biàn
zhào


wéi

zhòu


miào
ɡuānɡ
shì
jiè

jié


nán
chāo
shì
jiè
shēn
fànɡ

ɡuānɡ


wéi

zhòu


nán
chāo
shì
jiè

jié


zhuānɡ
yán
shì
jiè

qiè
shén
tōnɡ
huì
ɡuānɡ
wánɡ


wéi

zhòu


zhuānɡ
yán
shì
jiè

jié


jìnɡ
lún
shì
jiè
yuè
jué


wéi

zhòu

。”
。”


shàn
nánshì
shì
jiè
zhǎn
zhuǎn
jiàn
zēnɡ

mǎn
shí


shuō

zhī


duō
bǎi
qiānwēi
chén
shù
shì
jiè


zuì
hòu
shì
jièjié


lián
huā

shì
jiè
xiánwéi

zhòu
shì
jiè
zhū


zhònɡ
xiū
zhì
shū
shènɡ

xián
xínɡ

。”
。”


shàn
nánzhū
shì
jiè
zhòu

jiàn
zēnɡ


shì
zhū

shòu
寿
liànɡ
shēn
xiànɡshì
jiè
zhuānɡ
yán

ěr

yóu

yǒu
qínɡ

zhuǎn
zēnɡ
ɡù
。”
。”


ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén
wén


xiǎn
shì

biān


ɡōnɡ


mén

huān

xìn
zhònɡ

shòu
chí

sònɡ
wéi

ɡuǎnɡ
广
wèi

shuō

lín
mìnɡ
zhōnɡ
shí

shí
fānɡliànɡ
zhū

jiē
xiàn

qián

wèi

zàn
měi

lìnɡ

zēnɡ
jìn

liànɡ
shàn
ɡēn

suí
yuàn
wǎnɡ
shēnɡ
zhū

jìnɡ
ɡuó

nǎi
zhì

shànɡ
zhènɡ
děnɡ
shēnɡ
shēnɡ
zhōnɡ
chánɡ


宿
mìnɡ

xiū


xínɡ


yuán
mǎn
。”
。”

shí


qié
fàn
shuō

jīnɡ


ɡuānɡ
wánɡ

bìnɡ
zhū
tiān

rén

ā

luò
děnɡ

qiè
zhònɡ
huì

wén

suǒ
shuō

jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suō
quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzán


hòngsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)guān
shì
yīn

(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)
yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēixīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chúnrǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuánzhì

xiàn
qiánxīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chùwǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhūyǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huìchén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miàoè
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiēxīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡmáo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān

shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chénjǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu

xīnɡ
chónɡlěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

相关推荐 般若波罗蜜多心经是谁翻译的?心经译者玄奘大师 般若波罗蜜多心经是谁翻译的?心经译者玄奘大师

  古代多位译经家翻译过《般若心经》,流通最普及的版本就是唐朝玄奘大师(唐·三藏法师)翻译的。唐三藏不是《西游记》里的那个唐三藏,有部真的《西游记》叫作《大唐西域记》,是由玄奘大师作的。小说的《西游记》大家都看过,真的《西游记》却不一定人人都知道。

热门推荐 大乘离文字普光明藏经注音版

[佛说八阳神咒经注音版] [观自在菩萨如意心陀罗尼咒经注音版] [佛说救拔熖口饿鬼陀罗尼经注音版] [佛说弥勒下生经注音版]

摩诃般若波罗蜜大明咒经注音版

[佛说八佛名号经注音版] [佛说逝童子经注音版] [佛说观药王药上二菩萨经注音版] [庄严菩提心经注音版]

华人佛教网  Copy Rights Reserved @2020

技术问题联络电邮:cnbuddhist@hotmail.com


向左翻,查看后续内容

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū
xiū


xiū
xiū


jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō
shú
tuó

suōsuō
shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng


wěi

suōgòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōngnǎng

sān


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音

xiǎn

biān


ɡōnɡ

jīnɡ

tánɡ
sān
zànɡ

shī
xuán
zànɡ
fènɡ
zhào


shì

wén


shí


qié
fàn
zài

jiē
tuó
ɡuó
xián


lín

zuò
miào


jīn
ɡānɡ
jiān
ɡù

liànɡ
miào
bǎo
ɡònɡ
suǒ
zhuānɡ
yán
hónɡ
lián
huā
tái
shī

zuò
shànɡ


shí


shuō

zhī


duō
bǎi
qiānwēi
chén
shù


zhū
tiān

rén

ā

luò
děnɡ

liànɡ

zhònɡ
qián
hòu
wéi
rào

ěr
shí

huì
zhōnɡ
yǒumínɡ
ɡuānɡ
wánɡ

chénɡ

wēi
shén

cónɡ
zuò
ér


dǐnɡ

zhǎnɡ
ɡōnɡ
jìnɡ
ér


yán
:“
:“
shì
zūn

zhū

ɡuó

shí
fēn
zhuānɡ
yán
yǒu
shènɡ
liè
fǒu
?”
?”


yán
:“
:“
shàn
nán
suǒ

shì
jiè
shì
jiā
móu
jié
shì
jiè

liànɡ
ɡuānɡ


wéi

zhòu
shì
jiè

jié


jiā
shā
chuánɡ
shì
jiè
jīn
ɡānɡ
jiān
ɡù
huānwéi

zhòu


jiā
shā
chuánɡ
shì
jiè

jiétuì
退
lún
yīn
shì
jiè

miào
yuán
mǎn
hónɡ
lián

shēn


wéi

zhòutuì
退
lún
yīn
shì
jiè

jié


jué
chén
shì
jiè

chuánɡ


wéi

zhòu


jué
chén
shì
jiè

jié


mínɡ
dēnɡ
shì
jiè
shīwéi

zhòu


mínɡ
dēnɡ
shì
jiè

jié


miào
ɡuānɡ
shì
jiè
biàn
zhào


wéi

zhòu


miào
ɡuānɡ
shì
jiè

jié


nán
chāo
shì
jiè
shēn
fànɡ

ɡuānɡ


wéi

zhòu


nán
chāo
shì
jiè

jié


zhuānɡ
yán
shì
jiè

qiè
shén
tōnɡ
huì
ɡuānɡ
wánɡ


wéi

zhòu


zhuānɡ
yán
shì
jiè

jié


jìnɡ
lún
shì
jiè
yuè
jué


wéi

zhòu

。”
。”


shàn
nánshì
shì
jiè
zhǎn
zhuǎn
jiàn
zēnɡ

mǎn
shí


shuō

zhī


duō
bǎi
qiānwēi
chén
shù
shì
jiè


zuì
hòu
shì
jièjié


lián
huā

shì
jiè
xiánwéi

zhòu
shì
jiè
zhū


zhònɡ
xiū
zhì
shū
shènɡ

xián
xínɡ

。”
。”


shàn
nánzhū
shì
jiè
zhòu

jiàn
zēnɡ


shì
zhū

shòu
寿
liànɡ
shēn
xiànɡshì
jiè
zhuānɡ
yán

ěr

yóu

yǒu
qínɡ

zhuǎn
zēnɡ
ɡù
。”
。”


ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén
wén


xiǎn
shì

biān


ɡōnɡ


mén

huān

xìn
zhònɡ

shòu
chí

sònɡ
wéi

ɡuǎnɡ
广
wèi

shuō

lín
mìnɡ
zhōnɡ
shí

shí
fānɡliànɡ
zhū

jiē
xiàn

qián

wèi

zàn
měi

lìnɡ

zēnɡ
jìn

liànɡ
shàn
ɡēn

suí
yuàn
wǎnɡ
shēnɡ
zhū

jìnɡ
ɡuó

nǎi
zhì

shànɡ
zhènɡ
děnɡ
shēnɡ
shēnɡ
zhōnɡ
chánɡ


宿
mìnɡ

xiū


xínɡ


yuán
mǎn
。”
。”

shí


qié
fàn
shuō

jīnɡ


ɡuānɡ
wánɡ

bìnɡ
zhū
tiān

rén

ā

luò
děnɡ

qiè
zhònɡ
huì

wén

suǒ
shuō

jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suō
quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzán


hòngsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)guān
shì
yīn

(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)
yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēixīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chúnrǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuánzhì

xiàn
qiánxīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chùwǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhūyǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huìchén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miàoè
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiēxīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡmáo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān

shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chénjǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu

xīnɡ
chónɡlěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

模式
字号
20
背景色
进度